Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Ingangsdatum: De Overeenkomst gaat in op de eerste dag van de eerstvolgende kalendermaand nadat Spahuys en/of Spahuys kids de inschrijving heeft ontvangen.

Inschrijving: een inschrijving waarmee men Lid wordt op een van de manieren beschreven in artikel 2 lid a.

Lid: de natuurlijke persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap is geadministreerd.

Lidmaatschapsovereenkomst: de overeenkomst die ontstaat tussen Spahuys en/of Spahuys kids en Lid door inschrijving op een van de wijzen zoals beschreven in artikel 2.a en waarin de afspraken tussen partijen zijn vastgelegd inclusief deze algemene voorwaarden en eventuele Extra’s.

Overeenkomst: de Lidmaatschapsovereenkomst

Thuisvestiging: de Spahuys en/of Spahuys kids vestiging die in de Overeenkomst wordt aangemerkt als vestiging.

Artikel 2: Lid worden en toegang

Lid worden bij Spahuys en/of Spahuys kids kan op de volgende manieren:
door middel van het papieren inschrijfformulier, tevens Lidmaatschapsformulier/Overeenkomst, in te vullen, te ondertekenen en bij de Spahuys en/of Spahuys kids vestiging in te leveren,
Bij inschrijving via de website of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in artikel 6.a. Als de 14e dag in het weekend valt, of op een nationaal erkende feestdag, loopt de termijn van 14 dagen tot en met het einde van de eerste daaropvolgende werkdag. Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, is Spahuys en/of Spahuys kids gerechtigd om inschrijfgeld en de prorata kosten in rekening te brengen voor de dagen vanaf de inschrijving tot de herroeping.
Tenzij er sprake is van de situatie zoals beschreven in artikel 2.d, is een Lid lidmaatschapsgeld verschuldigd vanaf het moment van inschrijving en gaat de SEPA automatische incasso vanaf dat moment van start. Het niet voldoen aan enige betalingsverplichting door een Lid kan er enkel toe leiden dat de Overeenkomst eindigt indien deze wordt ontbonden door Spahuys en/of Spahuys kids.
Als het maximum aantal leden is bereikt, hetgeen ter eenzijdige beoordeling is van Spahuys en/of Spahuys kids, kan een natuurlijk persoon indien gewenst op een wachtlijst worden geplaatst.
Uitsluitend op vertoon van een geldige Spahuys en/of Spahuys kids lidmaatschap/rittenkaart krijgt een Lid of Deelnemer toegang tot de Spahuys en/of Spahuys kids vestiging. Spahuys en/of Spahuys kids heeft het recht te controleren of Leden en/of Deelnemers rechtmatig in een Spahuys en/of Spahuys kids vestiging binnen zijn of willen gaan door om legitimatie te vragen.
Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, zijnde Jeugd- of Gezinsleden krijgen uitsluitend toegang tot de Spahuys en/of Spahuys kids vestiging onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend Lid van 16 jaar of ouder. Inschrijving voor een jeugdlidmaatschap dient op de Spahuys en/of Spahuys kids vestiging te gebeuren met goedkeuring en ondertekening door de ouder / wettelijk vertegenwoordiger. g. Voor het gebruik van Extra\s kan Spahuys en/of Spahuys kids aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren.
In het geval van speciale acties kan Spahuys en/of Spahuys kids aanvullende actie voorwaarden van toepassing verklaren.

Artikel 3: Spahuys en/of Spahuys kids lidmaatschap/rittenkaart

De Spahuys en/of Spahuys kids lidmaatschap/rittenkaart blijft te allen tijde eigendom van Spahuys en/of Spahuys kids.
Overdraagbaarheid: Als het Lid een natuurlijk persoon is, is het de Gezinsleden van het Lid niet toegestaan gebruik te maken van de Spahuys en/of Spahuys kids lidmaatschap/rittenkaart van het Lid. Spahuys en/of Spahuys kids kan op haar website aanvullende voorwaarden stellen aan de overdraagbaarheid van de Spahuys en/of Spahuys kids lidmaatschap/rittenkaart.
Op basis van de Overeenkomst mag het Lid, Gezinslid of Deelnemer gebruik maken van iedere Spahuys en/of Spahuys kids vestiging van Spahuys en/of Spahuys kids in Oss.
Het Lid blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de wijze van gebruik en/of misbruik van de Spahuys en/of Spahuys kids lidmaatschap/rittenkaart.

Artikel 4: Openingstijden

Spahuys en/of Spahuys kids bepaalt per Spahuys en/of Spahuys kids vestiging de openingstijden gedurende welke gebruik kan worden gemaakt van de Overeenkomst.
Spahuys en/of Spahuys kids is gerechtigd om een Spahuys en/of Spahuys kids vestiging geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties.
Spahuys en/of Spahuys kids is gerechtigd de openingstijden van (of onderdelen van) een Spahuys en/of Spahuys kids vestiging tijdelijk of blijvend te wijzigen.
Spahuys en/of Spahuys kids is gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde Spahuys en/of Spahuys kids vestiging voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Het Lid heeft geen recht op restitutie van lidmaatschapsgelden.
Spahuys en/of Spahuys kids is gerechtigd om een Spahuys en/of Spahuys kids vestiging te sluiten of te verhuizen naar een andere locatie om haar moverende redenen. Indien er na de sluiting of verhuizing geen Spahuys en/of Spahuys kids vestiging in een straal van 10 kilometer van de in de Overeenkomst vermelde Thuisvestiging ligt, krijgt het Lid de mogelijkheid om kosteloos en zonder opzegtermijn tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van sluiting of verhuizing.

Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betaling

Een Overeenkomst bij Spahuys en/of Spahuys kids wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 jaar vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of in maandelijkse termijnen kan worden voldaan, danwel een maandelijks opzegbare overeenkomst, iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.
Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de Ingangsdatum, zodat het Lid, de Deelnemer een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van Spahuys en/of Spahuys kids, is het Lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.Spahuys en/of Spahuys kids.nl of bij de balie van een Spahuys en/of Spahuys kids vestiging op te vragen.
Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar.
Indien het Lid kiest voor een maandelijks opzegbare Overeenkomst, dient deze overeenkomst maandelijks vooruit te worden voldaan via SEPA automatische incasso tegen de voor deze Overeenkomstvorm vastgestelde tarieven.
Bij niet tijdige ontvangst door Spahuys en/of Spahuys kids van verschuldigde bedragen om welke reden dan ook (bijv. stornering, onvoldoende saldo, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien het Lid, ook na ingebreke te zijn gesteld, alsnog niet aan de betalingsverplichting voldoet, is het Lid in verzuim en worden incassokosten in rekening gebracht. Spahuys en/of Spahuys kids is vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, waaronder alle bedragen zoals bedoeld in artikel 5.c hierboven, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.
Een Spahuys en/of Spahuys kids lidmaatschap/rittenkaart wordt geblokkeerd indien en voor zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Indien het Lid in verzuim is door een betalingsachterstand, kan Spahuys en/of Spahuys kids de Overeenkomst met directe ingang beëindigen, onverminderd het recht om de vordering die op dat moment open staat, evenals toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de Overeenkomst, ineens en direct bij het Lid te (laten) incasseren.
Spahuys en/of Spahuys kids behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks per 1 januari met maximaal 5% te indexeren. Het Lid is niet gerechtigd om de Overeenkomst als gevolg van een tariefswijziging te ontbinden, tenzij het Lid een natuurlijk persoon is, de tariefswijziging een verhoging van de contributie betreft en deze verhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt of hoger is dan 5%. Tariefsaanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd ongeacht de hoogte en geven geen recht op ontbinding.
Indien het Lid, de Deelnemer geen gebruik maakt van de Overeenkomst of de Extra’s, vindt geen teruggave van het lidmaatschapsgeld plaats.
Spahuys en/of Spahuys kids behoudt zich per Spahuys en/of Spahuys kids vestiging het recht voor om de (virtuele) groepslesfaciliteiten van tijd tot tijd aan te passen. Hieronder is ook begrepen het (tijdelijk) aanbieden van een aangepast(e) groepsles(rooster), het aanpassen van het aantal uren en de tijden waarop een groepsles wordt gegeven/ingepland, de soorten groepslessen en de inhoud hiervan, de materialen die worden gebruikt bij een groepsles of het annuleren van een of meerdere groepslessen. Deze aanpassingen of annuleringen geven geen recht op teruggave van het lidmaatschapsgeld.
Indien Lid en/of Deelnemer gaat verhuizen zal de Thuisvestiging van het Lid / Deelnemer worden omgezet naar de dichtstbijzijnde Spahuys en/of Spahuys kids Vestiging van het nieuwe woonadres. Indien er geen Spahuys en/of Spahuys kids vestiging is in een straal van 5 km van het nieuwe woonadres wordt de Overeenkomst naar keus van het Lid / Deelnemer overgezet naar een Spahuys en/of Spahuys kids Vestiging naar keuze, danwel krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
Indien Lid / Deelnemer naar de beoordeling van Spahuys en/of Spahuys kids aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving.

Artikel 6: Beëindigen lidmaatschap

Beëindiging van een lidmaatschap geschiedt door opzegging. Opzegging dient door het Lid per email (info@Spahuys en/of Spahuys kids.nl), via de website (www.Spahuys en/of Spahuys kids.nl), per brief (Spahuys en/of Spahuys kids, Koningsloper 11, 5348 KR Oss) of via de Spahuys en/of Spahuys kids vestiging te geschieden. Bij opzegging per email en brief moeten de volgende gegevens vermeld worden: naam van het Lid, geboortedatum, adresgegevens en telefoonnummer. Als het Lid zijn lidmaatschap niet uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per email bij Spahuys en/of Spahuys kids opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd voor onbepaalde duur. Om ontvangst van de opzeggingsbrief te waarborgen adviseert Spahuys en/of Spahuys kids dit middels een aangetekend schrijven te doen. Indien het lidmaatschap telefonisch is aangegaan, kan het Lid ook telefonisch de Overeenkomst opzeggen.
Indien de Overeenkomst is verlengd voor onbepaalde tijd, bedraagt de opzegtermijn 30 dagen.
Spahuys en/of Spahuys kids behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of anders gebleken onaanvaardbaar gedrag, ter exclusieve beoordeling door Spahuys en/of Spahuys kids, het Lid de toegang tot een Spahuys en/of Spahuys kids vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap (per direct) te beëindigen.
Opschorting van het lidmaatschap om welke reden dan ook is niet toegestaan.
Indien het lidmaatschap dat is verlengd voor onbepaalde tijd wordt opgezegd, zal Spahuys en/of Spahuys kids het door het Lid teveel vooruitbetaalde bedrag retourneren. Hierbij wordt het verschuldigde tarief voor de periode in de betreffende betaalperiode tot aan de beëindiging opnieuw berekend naar het bedrag dat voor die periode verschuldigd zou zijn bij termijnbetaling en komt het financiële voordeel van de jaarbetaling te vervallen. Het teveel betaalde bedrag wordt geretourneerd.

Artikel 7: Risico en aansprakelijkheid

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van activiteiten, die deel uitmaken van Spahuys en/of Spahuys kids, is geheel voor eigen risico van het Lid, de Deelnemer.
Spahuys en/of Spahuys kids en de voor haar of in haar opdracht werkzame personen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van het Lid, de Deelnemer en/of Gezinsleden.
Het Lid, de Deelnemer zal zowel Spahuys en/of Spahuys kids als de Gastheer/vrouw vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.
Spahuys en/of Spahuys kids aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van het Lid, de Deelnemer.

Artikel 8: Klachten

In geval van klachten met betrekking tot Spahuys en/of Spahuys kids dient het Lid zich te wenden tot de Gastheer/vrouw.

Artikel 9: Persoonsgegevens

Spahuys en/of Spahuys kids verwerkt de persoonsgegevens van het Lid binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Wet bescherming persoonsgegevens, op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
Spahuys en/of Spahuys kids verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteuren administratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, informatie aan de werkgever van de Deelnemer over het gebruik van het lidmaatschap, ter voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude en onregelmatigheden, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Spahuys en/of Spahuys kids en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Spahuys en/of Spahuys kids.
Het Lid, zijnde een natuurlijk persoon, heeft een inzage-, correctie- en verzetrecht met betrekking tot de van hem verwerkte persoonsgegevens. Spahuys en/of Spahuys kids kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Het betreffende Lid kan een bezwaar tegen verwerking van zijn persoonsgegevens en verzoeken tot inzage, correctie en verzet richten aan Spahuys en/of Spahuys kids.

Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillen

Op deze Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Spahuys en/of Spahuys kids aangegaan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst tussen het Lid en Spahuys en/of Spahuys kids zullen worden beslecht door een volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter in het arrondissement waar de Thuisvestiging is gevestigd.

Artikel 12: Tot slot

Door zijn inschrijving verklaart het Lid deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Spahuys en/of Spahuys kids te accepteren en hiernaar te handelen.
Deze Algemene Voorwaarden en de huisregels van Spahuys en/of Spahuys kids zijn terug te vinden op www.Spahuys en/of Spahuys kids.nl en op te vragen bij de balie van een Spahuys en/of Spahuys kids vestiging.
Deze Algemene Voorwaarden tezamen met de Overeenkomst beheersen de rechtsverhouding tussen Spahuys en/of Spahuys kids en het Lid.